เปิดบัญชี


นิติบุคคล

1). แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล

แบบฟอร์มเปิดบัญชีนิติบุคคล

2). หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

3). ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

4). KYC กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

KYC กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5). KYC ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

KYC ผู้รับมอบอำนาจ
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100