แบบฟอร์มอื่นๆ


บัญชีเดี่ยว

1). แบบฟอร์มเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

2). หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

บัญชีร่วม

1). แบบฟอร์มเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

2). หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(กรณีประสงค์ลงทุนโดยหักยอดเงินในธนาคาร)

3). แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน(U.S. Person):FATCA บุคคลธรรมดา

FATCA บุคคลธรรมดา

4). แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน(Suitability Test)

Suitability Test บุคคลธรรมดา
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100