แบบฟอร์มธุรกรรมกองทุนรวม


1). คำสั่งซื้อ (Subscription Form)

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2). คำสั่งขาย (Redemption Form)

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

3). คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Form)

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100